Realitní novinky v novém občanském zákoníku

Realitní novinky v novém občanském zákoníku

Vlastníci, zkontrolujte si zápisy v katastru nemovitostí!

V případě, že není v katastru nemovitosti napsán skutečný majitel, ale někdo jiný, přijde skutečný majitel po 3 letech o své vlastnictví. Domáhejte se tedy aktivně změny v katastru, podle svého práva, jinak bude po třech letech právoplatným majitelem zapsaná osoba, která nabyde nemovitost v dobré víře.

Ochrana vlastníků před podvodníky

V případě, že vás bude na katastru nemovitostí zastupovat zmocněnec, bude muset disponovat úředně ověřenou plnou mocí. O vkladovém řízení bude vlastník nemovitosti katastrem informován. Majitel nemovitosti je nyní tímto lépe chráněn před případným nelegálním jednáním.

Propadnutí opuštěné nemovitosti státu

Vlastník se musí o svojí nemovitost starat. Pokud majitel tak nečiní 10 let, má se za to, že je nemovitosti opuštěná a připadne státu.

Úprava vztahů se sousedy

Nový občanský zákoník se sousedským vztahům věnuje poměrně podrobně. Soused by vás primárně neměl omezovat. Například nesmí sázet stromy na hranici pozemku, ale až 3 metry od plotu. Rovněž může soused požadovat, aby mu z vaší střechy nestékala na pozemek voda nebo nepadal sníh. V závažných případech může po vás požadovat oddělení pozemků plotem.

Nový občanský zákoník na záruční dobu při koupi nemovitosti nepamatuje

Pokud kupujete nemovitost, je vhodné si sjednat záruční dobu, neboť na ni úprava Nového občanského zákazníku nepamatuje. Reklamace se bude vztahovat pouze na skryté vady, na které nebylo možno při přebírání nemovitosti přijít. Lhůta na reklamaci se v takovém případě prodlužuje z půl roku na 5 let.

Sloučení pozemku a stavby

Je-li od ledna 2014 vlastník budovy a pozemku pod ním stejný, pak dojde ze zákona ke sloučení v jeden celek automaticky. To znamená, že vlastník může provádět transakce pouze s půdou a není důležité, co se na pozemku nachází.

Právo stavby na cizím pozemku

Na cizím pozemku, ať už na povrchu nebo pod povrchem, může osoba jiná (než vlastník pozemku) umístit stavbu. Pokud na toto právo bude smlouva mezi vlastníkem pozemku a zájemcem o stavbu, pak bude smlouva evidována v katastru nemovitostí formou vkladu. Toto právo stavby je však dočasné s maximální dobou platnosti 99 let a to buď za úplatu, nebo bezplatně. Jde o právo, které je možné dědit, převádět i vydržet.

Spory o cizí stavbu na pozemku

Stavba na pozemku někoho jiného se bude považovat za součást pozemku.  Vlastníkem tedy bude majitel pozemku. V případě možných sporů to bude řešeno tak, že pokud osoba, která stavbu prováděla, jednala v dobré víře, pak jí musí vlastník pozemku refundovat všechny náklady, které stavbou vznikly. Případně může soud přikázat stavbu zbourat na náklady stavitele. Pokud vlastník pozemku o stavbě věděl a současně se prokáže, že stavitel jednal v dobré víře, pak v případě, že vlastník pozemku neprodleně nezareaguje a nezakáže ji, má stavitel právo po vlastníkovi pozemku žádat, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Což může učinit i vlastník a žádat o odkup stavby od stavitele. Pokud půjde věc před soud, připadne pozemek staviteli a ten zaplatí majiteli pozemku obvyklou cenu.

Neúmyslná stavba na cizím pozemku

V případě, že se zjistí, že část stavby stojí na cizím pozemku (tzv. přestavek), pak se tato část půdy stane majetkem majitele stavby. Majiteli pozemku pak musí být vyplacena přiměřená odměna.

Předkupní právo rozdílných vlastníků pozemku a stavby

V případech, kdy jsou vlastníci pozemku a stavby rozdílní, bude existovat vzájemné předkupní právo, tzn. při prodeji musí nemovitost předem nabídnout jeden druhému. U pozemku se může jednat pouze o související část pozemku ke stavbě. V případě využití tohoto práva dojde v katastru ke spojení a stavba se stane součástí pozemku a předkupní právo zanikne. Nevyužitím právo nezaniká, jen s ním musí nový vlastník druhé nemovitosti počítat. V případě, že při prodeji nebude druhému vlastníku oznámena možnost využití předkupního práva, pak ten, kdo stavbu nebo pozemek koupí, musí počítat s tím, že o nemovitost může přijít!

Předkupní právo spolumajitelů končí

Předkupní práva, která byla doposud ze zákona platná, skončila v lednu 2015. Nyní již nemusíte nabízet při prodeji ostatním spoluvlastníkům svojí část ke koupi.

6.10.2015