Velké finančněprávní změny u nemovitostí pro rok 2016

Velké finančněprávní změny u nemovitostí pro rok 2016

DPH u pozemků

U pozemků se upřesňují podmínky pro uplatnění osvobození od DPH při jejich prodeji. Osvobodit od DPH lze pozemky, které netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a současně nejsou stavebním pozemkem. Pozemky, které jsou objektivně určeny k zastavění, budou podléhat DPH. Stavebním pozemkem bude totiž i takový pozemek, na který (zatím) není vydáno stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby. Zcela postačí, že je tento pozemek předmětem správních úkonů vedených za účelem zhotovení stavby, případně jsou v jeho okolí prováděny (nebo byly prováděny) stavební práce za účelem zhotovení této stavby. Dojde tak k zásadnímu rozšíření okruhu pozemků, které do kategorie stavebních pozemků budou náležet. Jsou-li k hranici pozemku přivedeny inženýrské sítě (přípojky), pak se bude po 1. 1. 2016 jednat o stavební pozemek. A převod takového pozemku bude podléhat DPH.


Spoluvlastnický podíl a bazény

Případné zákonné změny ve zdaňování bytových jednotek promítne do vyměření finanční úřad. Vlastníci tak nemusí být aktivní, úřad vše zařídí. Podstata změny spočívá ve změnách zdanění spoluvlastnických podílů na pozemcích, které jsou součástí zdanitelné jednotky v budově bytového domu. Další změnou u daně z nemovitých věcí je změna ve zdaňování bazénů a nádrží. Nově jsou považovány za zpevněnou plochu, pokud nejsou samostatně evidovanou stavbou.


Fotovoltaické elektrárny

Poslední novinka se dotkne drobných provozovatelů fotovoltaických elektráren (tj. bez licence ERÚ), kteří již po schválení aktuálně projednávané novely (sněmovní tisk 612/0) od roku 2016 nebudou zdaňovat příjmy z těchto zařízení jako příjem z podnikání (§ 7), ale jako ostatní příjem (§ 10).

20.4.2016